پروژه بتن اکسپوز آقای فاتحی

 عنوان توضیحات
متریال  بتن اکسپوز
ابعاد تایل 100 * 50 
روش نصب دوغابی
کاربرد نمای خارجی

ویدئوی پایان اجرای این پروژه را ببینید.