پروژه جناب آقای هوشنگی

اطلاعات پروژه بتن اکسپوز آقای هوشنگی

 عنوان توضیحات
نوع پنل ساده
ابعاد  60 * 60 
ضخامت 5 – 3  سانتی متر
روش نصب چسبی