سقف کاذب آی گلس
سقف کاذب آی گلس

سقف کاذب آی گلس

سقف کاذب آی گلس (iGlass) محصول نوآوری مهندسین ایرانی بوده و هیچ‌گونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد. آی گلس از جنس صفحات شفاف آکریلیک است که وزن بسیار پایینی دارد و دارای تنوع رنگی بی‌نظیری است. این محصولات تماماً لمینت بوده و ضخامت هر تایل تنها یک سانتی متر است. نور پردازی داخلی بدون احتیاج به منبع نور پشت تایل باعث می‌شود که در هنگام خاموش بودن، طرحی دیده نشود و با روشن شدن تایل خطوط ظریف نور طرح را تشکیل خواهند داد.

 

چوب ترمو بینا
نمای چوبی ساختمان

نمای چوبی ساختمان

فرایند ترمو یکی از آخرین تکنولوژی های تیمار چوب، برای مقاوم سازی آن در برابر عوامل محیطی و استفادۀ بهینه در فضای بیرونی و داخلی ساختمان می‌باشد. در این روش طی سه مرحله با اعمال دمای بسیار بالا به چوب، همراه با بخار آب و گردش هوا، مواد استخراجی آن خارج می‌شود، باکتری‌ها از بافت چوب حذف شده، رطوبت آن کاهش می‌یابد و چوب در برابر انواع عوامل محیطی بسیار مقاوم می‌گردد.

 

بتن اکسپوز بینا
بتن اکسپوز گروه بینا

بتن اکسپوز گروه بینا

ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎري در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﺳﺎزه اي ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻦ درﺟﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﻣﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎﯾﻠﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ روي ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي آن ﮐﻪ ﯾﮏ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر اﻧﻮاع ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

پنجره چوبی بینا

پنجره چوبی

پنجره چوبی

در ساخت و ساز نوین و مدرن کنونی، مجددا چوب و مصالح چوبی در بخش پنجره‌ها، در حال جایگزین شدن سایر مصالح ساختمانی می‌باشد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف انرژی و عمل نمودن به مباحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اخیرا استفاده از پنجره‌های دوجداره و سه‌جداره تمام‌چوبی مدنظر طراحان و مجریان ساخت و ساز قرار گرفته است، گروه بینا واردات این محصول از کشورهای اروپایی با استانداردهای معتبر را در دستور کار خود قرار داده است.

ویژگی های سقف آی کلس

سقف کاذب آی گلس، حاصل تلاش و نوآوری کارشناسان جوان گروه بینا می‌باشد و هیچ مشابه داخلی یا خارجی ندارد.